చిత్ర కళాకారుల కళలు!

అనగనగా ఇద్దరు చిత్ర పరిశ్రమ లో నాయకుడి పాత్రలు చేసే వ్యక్తులు, వాళ్ళలో ఒకరికి ఇంకొకరంటే వీపరీతమైన అభిమానం. ఇద్దరూ కలిసి ఒక chaanel స్థాపించారు, అలాగ చదవడం కొనసాగించండి

Rate this:

అన్ని ప్రభుత్వాలు ఒక్కటే!

తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజల బాధలు దగ్గరకు వచ్చేసరికి, నిజమేనా? నిజమే అనిపిస్తుంది కారణాలు ౧. ఇక్కడ జనాలకు ఉధ్యోగం లేకపొతే పక్క రాష్ట్ర ప్రజలు ఇక్కడకు వచ్చి చదవడం కొనసాగించండి

Rate this:

selection 002

బెంగళూరు లో నివసించే వాళ్ళకు ఒక చిన్న వి న్నపం!

మనలో చాలామంది శేషాద్రి ని ఉపయోగించుకుని ప్రయాణం చేస్తున్నాం, కానీ అది అన్నిటికన్నా చిన్న ధూమ శకటం, వేరే ధూమ శకటం తో ఈ ధూమ శకటం చదవడం కొనసాగించండి

Rate this: