ప్రశ్న వచ్చే వరకు మనం ఒక romeo, మన మీద ప్రశ్న ప డ్డప్పుడే మనం నాయకులు!

ఇది S/O సత్య మూర్తి మీద నా అభిప్రాయం. ఈ చిత్రం rating అనే చేత్తకు ఆమడ దూరం అనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఈ చిత్రం ఒక చదవడం కొనసాగించండి

Rate this:

ప్రకృతిని హరిస్తున్న వారికి వంతు పాడొద్దు!

ఓ దేశ ప్రజలారా ప్రకృతి ని హరిస్తున్న వారికి వంతు పాడవద్దు! ఈ టపాలో నేను ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణా చేస్తున్న వారికి సహకరిస్తున్న వారి కోసం చదవడం కొనసాగించండి

Rate this: