నేను మొదట సారిగా interview చేసాను!

చాలా కష్టంగా ఉంది, నేను తయారు అవ్వలేదు అనుకున్నా, అసలు అక్కడ ఎవరూ సమాధానాలు చెప్పడానికి సిద్దంగా లేరు అనిపిస్తుంది! Interview తరవాత నాకు అర్ధం అయ్యింది చదవడం కొనసాగించండి

Rate this: