భూమి మీద కాలుష్యంలో 14 శాతం మాంసాహార సంస్థల వల్ల వస్తుంది!

https://in.screen.yahoo.com/10-shocking-facts-could-turn-151002037.html?format=embed https://in.screen.yahoo.com/10-shocking-facts-could-turn-151002037.html భూమి మీద కాలుష్యంలో 14 శాతం మాంసాహార సంస్థల వల్ల వస్తుంది! మాంసం తినడం మానేస్తే ఆ సంస్థలు మూత పడి ఆ ఆ చదవడం కొనసాగించండి

Rate this:

తప్పుడు దారిలో వెళుతున్న ప్రకటన

ఒక యోధుడు ఉన్నాడు, వాడికి పాలు తాగడం అస్సలు ఇష్టం లేదు, కానీ ఎలాగైనా తాగించాలి అని తల్లి ప్రయత్నిస్తుంది. పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు ఇప్పటి వరకూ చెప్పింది చదవడం కొనసాగించండి

Rate this: