ఉల్లికి దూరంగా జరగండి!

నిజంగా ఇదే మంచిది ఒకటి ధర అయితే ఇంకొకటి మనం ఆ ఋతువులో దొరకని వాటికోసం ప్రయత్నిస్తూ ప్రకృతిని నాశనం చేస్తున్నాం, మన ఆరోగ్యాన్ని కూడా! ఉదాహరణలో చదవడం కొనసాగించండి

Rate this:

మొదటి రోజు ప్రయత్నం విఫలం అయ్యను!

మొదటి రోజు తక్కువ తినడం అలవాటు చేసుకుందాం అని, ఉదయాన్నే భోజనం చేసేసాను, మధ్యాహ్నం ౩ చపాతీలు కొంచం కీరా దోసకాయ ఒక గ్లాసుడు పండ్లరసం తాగి చదవడం కొనసాగించండి

Rate this: