#హేమలంబి #హేవళంబి యుగాది శుభాకాంక్షలు

ప్రకటనలు
#హేమలంబి #హేవళంబి యుగాది శుభాకాంక్షలు

YouTubeలో “అక్క తమ్ముడు”ను చూడండి

https://youtu.be/tEhu0XBRjt8

YouTubeలో “అక్క తమ్ముడు”ను చూడండి

“పాకుతున్న శర్విల్”ను చూడండి

https://youtu.be/dQNi4nFOmlk

“పాకుతున్న శర్విల్”ను చూడండి

Learned new thing #DMart #ipo

Bidding band is max 299But market rate is 600
100% profit,entering to stock market listing collision mode.

Learned new thing #DMart #ipo

Here’s ₹50 off each of your first 3 Uber rides

I’m giving you ₹50 off each of your first 3 Uber rides. To accept, use code ‘prasadg804ue’ to sign up. Enjoy! Details: https://www.uber.com/invite/prasadg804ue

Here’s ₹50 off each of your first 3 Uber rides