నేను అలాగా ఒక్కోసారి ఒక్కోలాగా


ఈ రోజు Gemini Channel లో వస్తున్నా చిత్రాలు

ఒక్కడు – కిక్ – కాంచన – Mr .Perfect

ఒక్కోసారి ఒక్కోలాగా ఉండే మన జీవితంలో ఉన్న అన్ని వైడుర్యాలు వైవిధ్యాలు కలిసిన చిత్రాలు

ప్రతీ చిత్రం మనకు మానవ సంబంధాల విలువలు తెలుపుతాయి.

అప్పుడప్పుడు నా గురుంచి నేను కాపాడే సమయంలో " ఒక్కడు ", మంచి మనకు మంచి " కిక్ " ఇస్తుంది , తప్పు నుంచీ ఎప్పటికీ తప్పించుకోనివ్వని " కాంచన " – ధ్యేయం నమ్మకం మాత్రమే కాదు నలుగురికోసం ఉండడం అని చెప్పే Mr.Perfect.

నేను అలాంటి వాడిని ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది.

జెమిని Telivision కు నా ధన్యవాదాలు
గెల్లి ఫణీంద్ర విస్వనధ ప్రసాదు………………….
http://gpv-buddha.blogspot.in

"When you find peace within yourself, you become the kind of person who can live at peace with others ."

నేను అలాగా ఒక్కోసారి ఒక్కోలాగా

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s