మన సంఖ్యా శాస్త్రానికి ప్రామాణికాలు మన దేహమే, రెండు చేతులు నుంచీ మొదలు పెట్టి ౧౦ వెళ్ళు మరియు ద్వాదశ(౪X౩) మాసాలు.

కష్టేఫలే

అర్ధం

అర్ధం అంటే సగం, ద్రవ్యం,భావం అని నానార్ధాలున్నాయి. మనకేంటీ స్వేఛ్ఛాజీవులం కదా అన్నిటిగురించి వరసగా చెప్పుకుందాం. ఊ… అన్నారా? మౌనంగా ఉన్నారా? ఊ…. అంటే ముక్కుతో ఒప్పుకోలుట, మౌనం అర్ధాంగీకారం అన్నారు. అంటే పూర్ణాంగీకారం లేదాండీ అనద్దు. అర్ధాంగీకారం అంటే చెప్పిన విషయం మీద అభిప్రాయం లేదనీ, కొంత ఒప్పుకున్నట్లు లెక్కన మాట.

రెండు అర్ధాలు కలిస్తే ఒకటి. దీనికి మానం కూడా ఉంది. మానం రాకపొతే అవమానంరా అనేవారు, మా లెక్కల మాస్టారు. ఇప్పుడు ఈ మానం లేదు, అన్నీ దశాంశ పద్దతే. చిత్రమేమంటే, శూన్యాన్ని కనుక్కున్నది భారతీయులు, కాని దీన్ని ఫ్రాన్స్ వారు స్వంతం చేసుకున్నారు. ఇలా చాలా విజ్ఞానం మనది పశ్చిమదేశాలవారిదిగా చెలామణీ అవుతోంది.
2గిద్దలు = అరసోల
2 అరసోలలు =సోల
2సోలలు = తవ్వెడు
2తవ్వలు =మానిక లేక శేరు.
2మానికలు = అడ్డ ( వాడుకలో అర్ధ కాస్తా అడ్డగా మారింది).
2అడ్డలు = కుంచెడు.

ఇలాగే ద్రవ్య మానం చూడండి

2దమ్మిడీలు=ఏగాణీ
2ఏగానులు=కాణీ
2కానులు= అర్ధణా
2అర్ధణాలు=అణా
2అణాలు=బేడ
2బేడలు=పావులా
2పావులాలు=అర్ధ రూపాయి
2అర్ధ  రూపాయలు= ఒక రూపాయి

తులామానం చూడండి.
3తులాలు= ఒక ఫలం
5ఫలాలు=ఒక పంపు
2పంపులు=ఒక ఏబులం
2ఏబులాలు=ఒక పదలం
2పదలాలు=ఒక వీశ లేక 120 తులాలు.(ఈ మానం లో భారతీయ ఆత్మ ఉంది జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి. )

ఈ సృష్టి సమస్తం అర్ధనారీశ్వర తత్వం. రెండు…

అసలు టపాను చూడండి 382 more words

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s