పెట్టుబడీ దారి వ్యవస్థ అసలు మన దేశంలో ఎప్పుడైనా ఉందా?

నాకైతే ౫౦% ఉందేమో అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే మన దేశంలో చాలా మంది సేవ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, దోచుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు!

కానీ మనదేశంలో ప్రస్తుతం ఈ వ్యవస్థ కన్నా ఇంకో భయంకరమైన వ్యవస్థ ఉంది అదే పోలిక వ్యవస్థ, ఇది అన్నిటికన్నా భయంకరమైనది దీని వల్ల మన సమాజం ప్రకృతిని నాశనం చేస్తూ ఉంది, పైగా దీని వల్ల కుటుంభ వ్యవస్థ నశించిపోయి వ్యక్తీ వ్యవస్థ వచ్చి సమాజం విచ్చిన్నం అయిపోతుంది!

పెట్టుబడీ దారి వ్యవస్థ అసలు మన దేశంలో ఎప్పుడైనా ఉందా?

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s