మెదడు ఎదుగుదల ఆగిపోవాలి అంటే Fair and Lovely వాడాలి!

నిజమే, నాకు ఈ విషయం “అతనిలాగా మంచి ఉద్యోగం, సొంత ఇల్లు ..”

సొంత ఇల్లా, అర్ధం కాలేదు నాకు, ఇద్దరు చెరొక ఇంట్లో ఉంటె అసలు పెళ్లి ఎందుకు చేసుకోవాలి? ఇద్దరూ రెండు ఇళ్ళలో ఉండ డానికా?

ఇదే కాకుండా ఇంకో విషయం అర్ధం కానిది ఇంకో రెండేళ్లలో అతనికి సమానం అవుతాను అంటుంది, అంటే మగవాళ్ళు రెండు సంవత్సరాల తరవాత కూడా అదే స్తితిలో ఉంటారా? ఉంటె పెళ్ళికి సిద్దం, పెరిగితే మళ్ళీ ఇంకో రెండేళ్ళు, ఒకవేళ తరిగితే అతనిని ఒప్పు కాదా?

ఇంకా ఇప్పటికీ అర్ధం కాని ప్రశ్న, తను చెయ్యాలి అనుకున్నది చెప్పాలి అంటే Fair and Lovely వాడాలా? లేదా అందవికారంగా/తెల్లగా లేని వాళ్ళు ఆత్మ నూన్యతా భావంతో బ్రతుకుతున్నారు అని చెబుతున్నదా, లేదా వాళ్ళు ఎందుకూ పనికిరాని వారు అని చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడా?

మెదడు ఎదుగుదల ఆగిపోవాలి అంటే Fair and Lovely వాడాలి!

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s