ఇవి అసలైన తార్జమాలు అనుకుంటున్నాను!(Assume there are correct translations.)

It contains real Neem Leaf and Tree Tea Oil extracts:

వేప తెన్నీరు కలిపిన సబ్బు:

1) Fights germs: Washes away problem causing germs.

క్రిములతో పోరాడుతుంది:క్రిములను మీ నుంచీ దూరంగా ఉంటుంది

2) Fights Pollution: deep cleans pores to remove impurities caused by pollution.

కాలుష్యం నుంచీ కాపాడుతుంది:కాలుష్యం వలన చేరిన మాలినాలను లోపలి నుంచీ నిర్మూలిస్తుంది

3) Removes Oil: Washes away excess oil which attracts dirt & germs.

చెమటను నిర్మూలిస్తుంది: క్రిములను మరియు మట్టిని చేర్చే చెమటను తగ్గిస్తుంది

http://bit.ly/GarnierPureActiveNeemWebsite

ఇవి అసలైన తార్జమాలు అనుకుంటున్నాను!(Assume there are correct translations.)

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s