ఈ సంక్రాంతికి వచ్చిన చిత్రాలు మీకు ఏమి అందించాయి?

గోపాలా గోపాలా : చూస్తె స్వామీజీలు మీరు చెయ్య వలిసింది దేవుడు సంపాదన వస్తువు కాదు, మీరు దేవుని దూతలగా పనిచెయ్యండి, మీరు నా మధ్య వర్తులుగా డబ్బులు తీసుకుని అవసరమైన వాళ్ళకు అందజేయ్యండి, లేకపోతె దేవుడు నీ మీదకు ఇంకొకరిని తీసుకు వస్తారు!

ఐ : సౌందర్య లేపనాలు మిమ్మల్ని కృరంగా మారుస్తాయి అని, ఇంకొకరి కన్నా అందంగా ఉండడం ప్రయత్నిస్తూ మనం చెడ్డ వాళ్ళగా తయారవుతున్నాం అని చెపుతున్నాయి!

అంటే మనం చిత్రం చిత్రంగా చూడాలా లేదా ఎలా చూడాలి!

ఈ సంక్రాంతికి వచ్చిన చిత్రాలు మీకు ఏమి అందించాయి?

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s