ఎవరికైనా అనసూయతో మనీ లో డబ్బులు వచ్చాయా?

నాకు ఉన్న ప్రశ్నలు ఇవి

మీరు DTH లో చూస్తుంటే మీరు మామూలు cable tv కన్నా ౮ seconds తరువాత చూస్తారు, మరి cable tv ద్వారా అక్కడ ప్రసారం నుంచీ మీదగ్గరకు రావడానికి ౧౦ seconds పడుతుంది.

అంటే DTH లో అయితే ౧౮ seconds తరువాత వస్తుంది మనం నొక్కడానికి ౬ seconds కనీసం పడుతుంది, అంటే మొత్తం ౨౪ seconds, కానీ ప్రశ్న మొత్తం ౨౦ seconds లో అయిపోతుంది అంటే మీరు సమయం తరువాతే పంపుతారు.

మరి డబ్బులు ఎలా వస్తాయా, రావు అందుకు డబ్బులు దండగ చేసుకోవద్దు

ఎవరికైనా అనసూయతో మనీ లో డబ్బులు వచ్చాయా?

2 thoughts on “ఎవరికైనా అనసూయతో మనీ లో డబ్బులు వచ్చాయా?

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s