పుడమి తల్లి పిలుస్తుంది!

http://greenyatra.org/

మనం చెట్లు పెంచుదాం, చెట్లను కాపాడే ప్రయత్నం చేద్దాం!

వాటిలో మన వంతు గా ఈ ప్రయత్నాలు చేద్దాం!

కుదిరినంత వరకూ e bill తీసుకుందాం!

కాగితం ఉపయోగం పరీక్షలలో తగ్గిద్దాం, దీనికి పరీక్షలలో ఎక్కువ కాగితాలు వాడేవారు మారాలి.

ఎక్కువ సమాధానాలు వ్రాసే వారి results delay చెయ్యాలి!

భారతీయ రచయితలు కూడా e-books వైపు మొగ్గితే ఇంకా ప్రయోజనం ఉంటుంది!

పుడమి తల్లి పిలుస్తుంది!

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s