ఎవరి వెతలు వారివి!

కానీ తీర్చే దారులే లేవు!

ఇది ప్రభుత్వ రంగ banks లో ఉన్న వెతలు

1. PF వేసారు అని అబద్దం ప్రజల్లో కి ఎవరో పంపుతారు, దాంతో banks కు వచ్చి ఆ సమాచారం గురించి అడిగే వాళ్ళు ఉంటారు.

2. చేను మేసే కంచు banks లో చాలా ఉన్నాయి, వాటిని నిరోధించడానికి కొంత మంది సిబ్బంది లభ్యతలో ఉండరు.

3. సగం పైగా ఉత్పత్తులు ఉపయోగించడం తెలియని ప్రజలు.

4. ఇవే కాకుండా కొన్నిసార్లు ఎక్కువ ప్రభుత్వం రంగ ATM లు ఉండటం కూడా సిబ్బందికి ఇబ్బంది అవుతుంది, ఎందుకంటే ఆ ATM లో ధనం వేరే banks లో ఖాతాదారులు ఉపయోగించడం వల్ల ధనం ఉండక ప్రజలు ఇంకా banks ధనం తీసుకుకోవడానికి banks మీద పడుతున్నారు.

ఎవరి వెతలు వారివి!

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s