రెండో రోజు కూడా పాటించలేకపోయాను!

ఉదయాన్నే మూడు పెసలు బియ్యం నూక అట్లు, పాలు.

మధ్యాహ్నం ౩ చెపాతీలు కొంచం నిమ్మకాయ పులిహోర

సాయంత్రం ౧ moong dal

రాత్రి రెండు పెసలు బియ్యం నూక అట్లు, అయినా ఆకలి తీరక కొంచం మరమరాలు ౩ కొబ్బరినూజు ఉండలు!

ఇలగైతే ఎప్పటికి తగ్గుతాను? ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి!

రెండో రోజు కూడా పాటించలేకపోయాను!

One thought on “రెండో రోజు కూడా పాటించలేకపోయాను!

  1. ఎలాంటి వార్తలు ఐన చెప్పటనికి మీ Spice Andhra online తెలుగు న్యూస్ పొర్టల్ ఎప్పటికప్పుడు వస్తున రాజకియ వార్తలు, సినీమ వార్తలు అదించటంలొ ముందు వుటొంది.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s