కొత్త బంగారు లోకం MLA ను చెరశాల లో బంధించారు !

టూకీగా చెప్పాలి అంటే, మూఢ నమ్మకాలకు వికృతి ప్రపంచానికి ఆధునిక వినాశక అభ్యుదయానికి మధ్య నలుగుతూన్న MLA కథ!

ఎప్పడు వ్రాస్తానో నాకే తెలియదు!

కొత్త బంగారు లోకం MLA ను చెరశాల లో బంధించారు !

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s