గొడవకి కారణం నువ్వు గొప్ప కాదు నేను

గొడవకి కారణం నువ్వు గొప్ప కాదు నేను