ఎందుకు facebook వద్దు?

నిజంగా వద్దు మనకు facebook

దీని వల్ల జరుగుతున్న నష్టాలు

మొత్తం Advertisements అన్నీ Dollar లాగా మారుతున్నాయి, అంటే Dollar ఇంకా శక్తివంతమౌతుంది.

నాకు జరుగుతున్న నష్టం ఏమీ లేదు, నేను బాగానే బ్రతుకుతున్నాను కదా అనుకుంటున్నారేమో

మనం నష్టపొతున్నావి Dollar ధర పెరగడం వల్ల petrol ధరలు, Pesticides ఎరువులు ఇలాంటి వాటి ధర పెరుగుతున్నాయి. మన డబ్బులు వెళ్ళడం తప్ప మనకి వస్తున్నది ఏమీ లేదు. అందుకే say no to facebook. మన దేశం కోసం మనం మాట్లాడుకుంటుంటే పక్కింటి వాడు లాభ పడు తున్నాడు.

 

ఎందుకు facebook వద్దు?